شرایط اجاره واحد های مجتمع شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای انجام بخشی از وظایف قانونی خود از جمله ارائه خدمات پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان، حمایت از نهادهای پشتیبان تجاری سازی نوآوری و فناوری و فراهم کردن خدمات توانمندسازی شرکت ها و موسسات دانش بنیان در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان را به متقاضیان دارای صلاحیت اجاره دهد . اهم شرایط مجموعه هایی که برای استقرار  در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان در اولویت هستند:

واجدین شرایط بالقوه

  1. شرکت های شتاب دهنده حوزه دانش بنیان
  2. شرکت های توانمندساز
  3. شرکت های تجاری ساز ی متمرکز بر شرکتهای دانش بنیان
  4. شرکت های بیمه در حوزه محصولات دانش بنیان
  5. صندوق های پژوهش و فناوری
  6. کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی
  7. شرکت های فعال در زمینه صادرات دانش بنیان
  8. شرکت های تامین سرمایه اکوسیستم دانش بنیان
  9. شرکت های مشاور ه با تاکید بر حوزه دانش بنیان
از متقاضیان واجد شرایط  ( صرفاً بخش خصوصی ) دعوت می شود تا درخواست خود را به صورت کتبی به شماره فکس ۴۲۱۷۰۱۱۵ با تایید فکس ۴۲۱۷۰۱۱۱ و یا نشانی الکترونیکی ict@nsfund.ir ارسال نمایند