پذیرش

شرکت های متقاضی دریافت خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی قبل از ارائه درخواست و فرم کاربرگ, در جلسه ای موسوم به میز پذیرش حضور یافته و ضمن معرفی شرکت و مدیران, پروژه های انجام شده, محصول دانش بنیان و طرح های در دست اجرا, درخواست خود را مطرح می نمایند و سپس خدمات صندوق و انواع تسهیلات توسط مسئولین صندوق معرفی شده و با ارائه مشاوره های لازم, مناسبترین نوع خدمات و تسهیلات به متقاضی پیشنهاد می گردد. متعاقبا متقاضی نسبت به پرکردن فرم کاربرگ مربوطه از طریق سامانه اقدام می نماید.
شرکت های متقاضی, جهت دریافت مشاوره و حضور در جلسه میز پذیرش, بعد از هماهنگی با دفتر بازاریابی و پذیرش و تعیین وقت جلسه, اقدام به دریافت فایل " ارائه" و فایل " راهنمای حضور در جلسه پذیرش طرح ها" از سایت می کنند. لازم است متقاضی فایل " ارائه " را تکمیل نموده و نهایتا 2 روز قبل از زمان تعیین شده, اقدام به ارسال آن به ایمیل واحد بازاریابی و پذیرش نماید. ضمنا لازم است متقاضی از فایل " راهنمای حضور در جلسه پذیرش طرح ها" نسخه چاپی تهیه کرده و بعد از مطالعه دقیق و مهر و امضای آن, در روز برگزاری جلسه پذیرش, آنرا به همراه داشته باشد.
جهت ارتباط با واحد بازاریابی و پذیرش با تلفن ۴۲۱۷۰۶۱۱– ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.