هیات امناء

اعضای حقوقی


دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور- رئیس هیئت امنا

دکتر فرهاد دژ پسند
عضو حقوقی هیات امناء
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دکتر سعید نمکی
عضو حقوقی هیات امناء
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر منصور غلامی
عضو حقوقی هیات امناء
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر رضا رحمانی
عضو حقوقی هیات امناء
وزیر صنعت، معدن و تجارت
دکتر عبدالناصر همتی
عضو حقوقی هیات امناء
رئیس کل بانک مرکزی
دکتر سورنا ستاری
عضو حقوقی هیات امناء
معاون علمی فناوری رئیس جمهور- رئیس بنیاد ملی نخبگان
 
دکتر محمدباقر نوبخت
عضو حقوقی و نایب رییس هیات امناء
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی


اکبر ترکان
عضو حقیقی هیات امناء
دکتر محمود واعظی
عضو حقیقی هیات امناء
محمد جواد آذری جهرمی
عضو حقیقی هیات امناء