معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری : آقای دکترعلی ناظمی

حوزه فعالیت معاونت سرمایه گذاری شامل بخش های زیر است:
مدیریت مشارکت

  • دریافت گزارش امکانسنجی طرح دانش بنیان از شرکت متقاضی
  • بررسی دقیق کارشناسی طرح های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان از نظر ابعاد فنی، مالی و اقتصادی و بازار

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

  • ایجاد یا توسعه شرکت­های سرمایه­گذاری خطرپذیر، صندوق­های سرمایه­گذاری خطرپذیر یا سایر شخصیت­های حقوقی مرتبط که درصد مشارکت و مدت حضور بر اساس مذاکره تعیین می شود

مدیریت امور مجامع

  • راهبری و اجرای فرایند مشارکت و کلیه فعالیت های پس از انعقاد قرارداد مشارکت