مجموعه فیلم ها

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
مصاحبه رییس صندوق با شبکه خبر

مصاحبه دکتروحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با شبکه خبر

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بازتاب نشست خبری رییس صندوق با رسانه ها در صدا و سیما

بازتاب نشست خبری رییس صندوق با رسانه ها در صدا و سیما

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
تسهیل و تسریع حمایت های صندوق از شرکت های دانش بنیان

تسهیل و تسریع حمایت های صندوق از شرکت های دانش بنیان

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
مصاحبه رییس صندوق با شبکه خبر

مصاحبه رییس صندوق با شبکه خبر

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
افزایش میزان تسهیلات ارائه شده به شرکت های دانش بنیان

افزایش میزان تسهیلات ارائه شده به شرکت های دانش بنیان

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
نشست خبری رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی۲

نشست خبری رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی۲

۲۸ بهمن ۱۳۹۷
نشست خبری رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی

نشست خبری رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
کوتاه سازی فرآیندها و افزایش تسهیلات اعطایی

کوتاه سازی فرآیندها و افزایش تسهیلات اعطایی