معرفی مجتمع فناوری مدرس

مجتمع فناوری شماره 3 مدرس

صندوق نوآوری و شکوفایی

سرمایه گذار

شرکت های دانش بنیان

بهره بردار

8 طبقه، دارای 2 طبقه پارکینگ در زیرزمین

تعداد طبقات

463 مترمربع

مساحت عرصه

2408 مترمربع

زیربنای ناخالص

1654 مترمربع

زیربنای خالص

11 واحد

تعداد واحد

135 و 139 متر مربع

مساحت واحد ها

 

نشانی :خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، پلاک ۲۵ و ۲۷