مجتمع فناوری تبریز

مجتمع فناوری شماره 7 تبریز

صندوق نوآوری و شکوفایی

سرمایه گذار

شرکت های دانش بنیان

بهره بردار

11 طبقه، دارای دو طبقه پارکینگ در زیرزمین

تعداد طبقات

700 مترمربع

مساحت عرصه

زیربنای ناخالص

1540.61 مترمربع

زیربنای خالص

24 واحد

تعداد واحد

از 58.75 مترمربع الی 67.75 مترمربع

مساحت واحد ها