متقاضی تسهیلات

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان صورت میپذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی میباشد.

متقاضیان تسهیلات می توانند مراحل زیر را طی کنند


logo۱

گام اول متقاضی تسهیلات - پذیرش درخواست

در این گام اطلاعات مربوط به شرکت، درخواست و مستندات مربوطه تکمیل و دریافت شده و در نهایت کاربرگ مهر و امضا شده به صندوق ارسال میشود.
logo۲

گام دوم - ارزیابی درخواست

در این گام اطلاعات درخواست (شرکت، درخواست، طرح/ محصول، مستندات مربوطه) بصورت کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در نهایت تسهیلات پیشنهادی با توجه به جوانب مختلف طرح به کمیته مربوطه که مرجع تصویب خدمات است ارسال می شود. (ارزیابی درخواست ممکن است به صورت داخلی و یا بصورت برونسپاری و توسط کارگزاران صندوق انجام پذیرد)
logo۳

گام سوم - فرآیند تصویب

گزارش اعتباری طرح و پیشنهاد تسهیلات، توسط اعضای کمیته مرتبط بررسی شده و توسط حوزه متولی ارزیابی، دفاع شده و در نهایت مصوبه مربوطه صادر و توسط معاونت مرتبط به شرکت ابلاغ میشود.


logo۴

گام چهارم - عقد قرارداد

با توجه به مصوبه صادره فرآیند عقد قرارداد آغاز شده و پس از تکمیل پرونده، تکمیل پیوست ها و اخذ وثایق، و بررسی سایر مسائل حقوقی مربوطه، قرارداد به امضای طرفین قرارداد می رسد.
logo۵

گام پنجم - پرداخت و نظارت

در صورتیکه برای پرداخت اول شرطی در مصوبه تعیین نشده باشد، پس از امضای قرارداد پرداخت اول با تایید معاونت مربوطه انجام شده و در صورت چندمرحله ای بودن پرداخت، فرآیند نظارت برای تایید مراحل بعدی پرداخت می یابد.
logo6

گام ششم - بازپرداخت/وصول مطالبات

پس از اتمام پرداخت و دوره تنفس مطابق مصوبه، بازپرداخت مطابق چکهای بازپرداخت اخذ شده از دریافت کننده تسهیلات و بر اساس فرآیند وصول مطالبات صورت می گیرد.