ماموریت

صندوق نوآوری وشکوفایی یک نهاد مالی- توسعه ای عمومی و هیأ ت امنایی است که درراستای تقویت اقتصاد دانش بنیان، ماموریت خود را توسعه ی شرکت های خصوصی یا تعاونی دانش بنیان ایرانی درچهارچوب اساسنامه وقوانین بالادست، ازطریق موارد زیر تعریف می نماید:
  • ارائه خدمات تأمین مالی به شرکت های دانش بنیان
  • توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
  • مشارکت وسرمایه گذاری خطرپذیر و غیرخطرپذیردرشرکت های دانش بنیان
  • حمایت از شرکت های خصوصی خدمات  تجاری سازی
  • هدایت سرمایه های ملی و بین المللی به سمت توسعه ی فناوری