صاحبان ایده

صاحبان ایده  به منظور استفاده از خدمات صندوق باید مراحل زیر را طی نمایند

  • تاسیس شرکت حقوقی خصوصی یا تعاونی
  • ابتدا با توجه به صراحت قانون باید شرکت خصوصی یا تعاونی ثبت شود. امکان مشارکت در تاسیس شرکت خصوصی یا تعاونی با نهادهای دولتی یا دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ها که آنها نیز امکان دریافت مستقیم خدمات را ندارند با رعایت حداکثر سهام دولتی 49% امکان پذیر می­باشد دانش بنیان شدن شرکت

  • برای آشنایی با مقررات دانش بنیان شدن و نحوه و شرایط به سایتwww.daneshbonyan.ir مراجعه شود
  • ارائه مشخصات شرکت در سایت www.daneshbonyan.ir معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • معرفی شرکت دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی
  • مراجعه به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای آشنایی با خدمات