حقوقی و قراردادها

واحد حقوقی و امور قراردادها، یکی از مهم ترین ارکان اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی به شمار می رود که همزمان با تأسیس این صندوق، فعالیت خود را آغاز کرده است. این واحد، دریافت تسهیلات و خدمات از سوی شرکت های دانش بنیان را مستند و اجرایی می سازد و در این مسیر، متقاضیان تسهیلات را همراهی و راهنمایی خواهد کرد.
از جمله مهم ترین وظایف این واحد می توان به بررسی مدارک و مستندات قانونی، تعامل با سایر نهادهای مرتبط، و تنظیم و انعقاد قراردادها اشاره کرد.
داخلی واحد حقوقی: 871
نشانی پست الکترونیک واحد حقوقی صندوق: legal@nsfund.ir