برنامه هفتگی و خدمات سازمانها

ایام هفته ذینفعان با استقرار دایم ذینفعان با استقرار غیر دایم
شنبه بانک ملی ایران-بانک قرض‌الحسنه‌مهرایران-بانک سینا-اتاق بازرگانی تهران-شورای عتف-مجمع تشکلهای دانش‌بنیان-بیمه ایران سازمان توسعه تجارت و سازمان صنعت،معدن،تجارت استان تهران ساعت 8 الی 14
یکشنبه بانک ملی ایران-بانک قرض‌الحسنه‌مهرایران-بانک سینا-اتاق بازرگانی تهران-شورای عتف-مجمع تشکلهای دانش‌بنیان-بیمه ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وسازمان صنعت،معدن،تجارت استان تهران ساعت 8 الی 14
دوشنبه بانک ملی ایران-بانک قرض‌الحسنه‌مهرایران-بانک سینا-اتاق بازرگانی تهران-شورای عتف-مجمع تشکلهای دانش‌بنیان-بیمه ایران سازمان حفاظت محیط زیست ساعت 8 الی 14
سه شنبه بانک ملی ایران-بانک قرض‌الحسنه‌مهرایران-بانک سینا-اتاق بازرگانی تهران-شورای عتف-مجمع تشکلهای دانش‌بنیان-بیمه ایران وزارت جهاد کشاورزی ساعت 9 الی 16
چهارشنبه بانک ملی ایران-بانک قرض‌الحسنه‌مهرایران-بانک سینا-اتاق بازرگانی تهران-شورای عتف-مجمع تشکلهای دانش‌بنیان-بیمه ایران سازمان ملی استاندارد و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ساعت 12 الی 18

 
نام سازمان خدمات سازمان خدمات سازمان در پنجره واحد
بانک ملی ایران خدمات بانکداری ریالی و ارزی خدمات عمومی بانکداری ریالی
بانک قرض‌الحسنه مهرایران خدمات بانکداری قرض‌الحسنه خدمات عمومی بانکداری قرض‌الحسنه
بانک سینا خدمات بانکداری ریالی و ارزی خدمات عمومی بانکداری ریالی
اتاق بازرگانی تهران بازرگانی خارجی مشاوره، سرمایه‌گذاری در طرحها، کارت بازرگانی، گواهی مبداء
شرکت دولتی بیمه ایران خدمات بیمه‌ای ارایه انواع بیمه‌نامه، پرداخت خسارت در بیمه تکمیلی درمان
مجمع تشکلهای دانش بنیان برندسازی، هدایت به بازارها، جذب سرمایه‌گذار، اعزام هیأت تجاری، آموزش و مشاوره خدمات عمومی اتاق بازرگانی ایران، مشاوره و اموزش، جذب سرمایه‌گذار
شواری عتف رسیدگی به اصول حکمرانی و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان دریافت پیشنهادات و رسیدگی به رفع موانع اجرایی در حوزه بالادست اقتصاد دانش‌بنیان
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی متولی حوزه بهداشت و درمان و اموزش پزشکی اطلاع‌رسانی، مشاوره، ارایه و دریافت اطلاعات و فرم‌های اداری
وزارت جهاد کشاورزی متولی حوزه کشاورزی و دامداری اطلاع‌رسانی، مشاوره، ارایه و دریافت اطلاعات و فرم‌های اداری
سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران متولی حوزه صنعت معدن و تجارت در استان تهران اطلاع‌رسانی، مشاوره، ارایه و دریافت اطلاعات و فرم‌های اداری و امور دبیرخانه
سازمان ملی استاندارد متولی حوزه استاندارد اطلاع‌رسانی، مشاوره، ارایه و دریافت اطلاعات و فرم‌های اداری و امور دبیرخانه
سازمان حفاظت محیط زیست متولی حوزه حفاظت از محیط زیست اطلاع‌رسانی، مشاوره، ارایه و دریافت اطلاعات و فرم‌های اداری و امور دبیرخانه
سازمان توسعه تجارت متولی توسعه و حمایت از تجارت اطلاع‌رسانی، مشاوره، ارایه و دریافت اطلاعات و فرم‌های اداری و امور دبیرخانه
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران متولی توسعه و حمایت از صنایع کوچک و استقرار در شهرک‌های صنعتی اطلاع‌رسانی، مشاوره، ارایه و دریافت اطلاعات و فرم‌های اداری و امور دبیرخانه