اساسنامه

اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي

نهاد رياست جمهوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ1391/2/27 بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و پس از تایید شورای نگهبان و به استناد تبصره (۳) مادّه (۵) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب۱۳۸۹ـ اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي را به شرح زير تصويب نمود:

 

مادّه1ـ  به منظور كمك به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، تكميل زنجيره ايده تا بازار و تجاري‌سازي نوآوري‌ها، دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات و كاربردي نمودن دانش از طريق ارايه كمك‌ها و خدمات مالي و پشتيباني به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق نوآوري و شكوفايي كه از اين پس صندوق ناميده مي‌شود تشكيل و طبق مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌نمايد.
مادّه2ـ صندوق به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و داراي استقلال استخدامي و اداري و مالي و معاملاتي براساس تمهيدات و مصوبات هيئت امنا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و زير نظر رييس‌جمهور (رييس شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري) به مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و با رعايت اين اساسنامه اداره مي‌شود.
مادّه3ـ موضوع فعاليت صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ برآورد منابع مالي موردنياز و تأمين آن از طريق منابع دولتي، بودجه‌هاي سنواتي، اخذ كمك، سود سرمايه‌گذاري و كارمزد تسهيلات، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري وجوه مازاد صندوق و ساير منابع در راستاي اهداف صندوق.
2ـ دريافت هرگونه تسهيلات و جلب مشاركت حسب مورد از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري.
3ـ بررسي بازار و وضعيت فنی، مالی - اقتصادی شركت‌ها و مؤسسه‌هاي دانش بنيان و طرح­های آنها به منظور اعطاي تسهيلات.
4ـ ارايه خدمات مالي و تسهيلاتي به شركتها و مؤسسات و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان به صورت اعطاي كمك بلاعوض و يارانه و تسهيلات كوتاه‌مدت و بلندمدت و ارايه خدمات ضمانت‌نامه‌اي به صورت مستقيم و غيرمستقيم.
5 ـ مشاركت و سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير در مراحل تجاري‌سازي طرح‌ها و فعاليتهاي دانش‌بنيان به صورت مستقيم و غيرمستقيم و نيز كمك مالي بلاعوض در اين مورد.
6- شناسايي و انتخاب شبكه كارگزاري در ارائه خدمات مالي و تسهيلاتي و پشتيباني صندوق.
7ـ كمك مالي و حمايت از نهادهاي پشتيبان تجاري‌سازي نوآوري و فناوري و فراهم كردن خدمات توانمندسازي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان.
8 ـ مشاركت در تدوين سياست‌ها و تعيين اولويت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در كشور و كمك به ساماندهي و هم‌افزايي حمايتهاي موجود در كشور.
9ـ نظارت بر مراحل تخصيص منابع صندوق به شركتها و مؤسسات و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان.
10ـ همكاري با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصي داخلي و خارجي.
11ـ مديريت بهينه منابع در اختيار
12ـ انجام هرگونه فعاليت در راستاي اهداف صندوق.
13ـ ساير حمايت‌ها و كمك‌هاي مالي براساس مصوبه هيئت امنا.

مادّه4ـ سرمايه اوليه صندوق، مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال است كه از طريق حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي در حداكثر سه سال، تأمين و پرداخت خواهد شد.
مادّه5 ـ منابع مالي صندوق به شرح زير مي‌باشد:
1ـ كمك‌هاي دولت مندرج در بودجه سالانه كل كشور.
2ـ كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شركت‌هاي وابسته و تابع.
3ـ سود و كارمزد تسهيلات.
4ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه مازاد صندوق و ساير منابع در راستاي اهداف صندوق.
5 ـ سود خالص صندوق كه پس از تصويب هيئت امنا و طي مراحل قانوني به حساب سرمايه صندوق منظور مي‌گردد.
6 ـ ساير كمك‌هاي مالي تبصره ـ بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌ها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند.
مادّه6 ـ حمايت‌هاي مالي صندوق شامل انواع كمك بلاعوض، يارانه، ارايه تسهيلات، پرداخت تمام يا بخشي از سود تسهيلات و جرايم متعلقه، انواع خدمات ضمانت‌نامه و مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نوآوري و فناوري با استفاده از سپرده‌گذاري، جذب و هدايت منابع بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌ها در راستاي اهداف و وظايف و اختيارات صندوق خواهد بود كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم براساس مصوبات هيئت امنا ارايه نمايد.
تبصره1ـ صندوق مي‌تواند وظايف خود را مستقيماً يا از طريق كارگزاران انجام دهد.
تبصره2ـ صندوق با تصويب هيئت امنا و در چارچوب اين اساسنامه مي‌تواند در زيرمجموعه خود واحدها و شعب تخصصي ايجاد نمايد.

مادّه7ـ صندوق داراي اركان ذيل مي‌باشد:
1ـ هيئت امنا
2ـ هيئت عامل
3ـ رييس هيئت عامل (رييس صندوق)
4ـ بازرس
مادّه8 ـ اعضاي هيئت امناي صندوق به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ رييس‌جمهور (رييس هيئت امنا).
2ـ معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور.
3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
 4ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
6 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
7ـ رييس كل بانك مركزي.
8 ـ رييس بنياد ملي نخبگان.
9- وزیر صنعت، معدن و تجارت
10ـ سه نفر با انتخاب رييس‌جمهور.
تبصره ـ نايب رييس و دبير هيئت امنا با حكم رييس هيئت امنا انتخاب مي‌شود. دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيئت امنا توسط دبير هيئت امنا تعيين مي‌شود.
مادّه9ـ وظايف و اختيارات هيئت امنا به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ تعيين سياست‌ها، خط مشي‌ها و اولويت‌ها.
ب ـ بررسي گزارش عملكرد سالانه هيئت عامل و بازرس و تصويب صورت‌هاي مالي.
پ ـ تصويب برنامه‌هاي راهبردي و بودجه سالانه كه از طريق هيئت عامل به هيئت امنا ارايه مي‌گردد.
ت ـ تصويب ساختار و تشكيلات، آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري و معاملاتي صندوق به پيشنهاد هيئت عامل
ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضاي هيئت عامل و بازرس قانوني به پيشنهاد رييس هيئت امنا و تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت عامل و بازرس  با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ تعيين حق‌الزحمه حسابرس، حقوق و مزاياي رييس هيئت عامل با رعایت قوانین و تعيين حسابرس قانوني با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب    1372
چ ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات معوق صندوق.
خ ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصميم در خصوص انحلال صندوق و ارايه آن به هيئت وزيران
د ـ اتخاذ تصميم در مورد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق مشروط بر اینکه موجب کاهش سرمایه از میزان مقرر در مادّه 4 نگردد.
ذ ـ صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ر ـ ساير مواردي كه در اين اساسنامه آمده و نيز مواردي كه در جهت اهداف صندوق قرار دارد.
ز ـ هيئت امنا مي‌تواند وظايف و اختيارات خود را به هيئت عامل يا رييس آن تفويض نمايد. در اين صورت مسئوليت حسب مورد به عهده هيئت عامل يا رييس آن مي‌باشد.
تبصره ـ جلسات هيئت امناي صندوق حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با حداكثر آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
مادّه10- هيئت عامل صندوق مركب از هفت نفر است كه به پيشنهاد رييس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا با حكم رييس هيئت امنا منصوب مي‌گردند.
مادّه11- هيئت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
الف ـ اجراي مصوبات هيئت امنا.
ب ـ تهيه و تنظيم سياست‌هاي كلي و خط مشي عمومي صندوق و پيشنهاد به هيئت امنا.
پ ـ تهيه و گزارش عملكرد سالانه و صورت‌هاي مالي صندوق و ارايه گزارش عمليات صندوق به هيئت امنا.
ت ـ تنظيم بودجه سالانه صندوق و ارايه آن به هيئت امنا.
ث ـ تصويب آيين‌نامه داخلي مورد نياز براساس پيشنهاد رييس هيئت عامل.
ج ـ تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط.
چ ـ ارايه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز كاهش يا افزايش سرمايه صندوق به هيئت امنا.
ح ـ افتتاح حساب‌هاي ارزي و ريالي در بانك‌هاي داخلي و خارجي و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب‌هاي يادشده حسب مورد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
خ ـ تهيه آيين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط براساس مفاد اين اساسنامه و پيشنهاد به هيئت امنا.
د ـ تهيه ساختار و تشكيلات صندوق و ارائه آن به هيئت امنا.
ذ ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره، قبول ضمانت يا ظهرنويسي تضمينات، توثيق يا رهن اموال غيرمنقول، سرمايه‌گذاري، مشاركت و پيمانكاري در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت امنا.
ر ـ پيشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوري به هيئت امنا.
ز ـ تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسئوليت‌ها و اختيارات عامل در چهارچوب اين قرارداد.
ژ ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي مناسب.
س ـ ساير وظايفي كه طبق اين اساسنامه يا اهداف صندوق بر عهده هيئت عامل مي‌باشد.
مادّه12- رييس هيئت عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است، از بين اعضاي هيئت عامل يا خارج از آن با پيشنهاد رييس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا انتخاب و با حكم رييس هيئت امنا منصوب مي‌گردد.
مادّه13- وظايف و اختيارات رييس هيئت عامل به شرح زير است:
الف ـ انجام امور اداري و استخدامي و مالي و معاملاتي و عمليات موضوع صندوق و اجراي تصميمات هيئت عامل و مصوبات هيئت امنا.
ب ـ نمايندگي صندوق در مقابل مراجع قضايي و اداري و نيز در مقابل ساير اشخاص با حق تعيين وكيل و نمايندگي و نيابت.
پ ـ تهيه بودجه سالانه و تنظيم و گزارش عملكرد صندوق براي ارايه به هيئت عامل و هيئت امنا.
ت ـ ارايه پيشنهاد اصلاح سرمايه صندوق و ساير پيشنهادهاي مالي به هيئت عامل.
ث ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشكلات به هيئت عامل.
ج ـ ايفاي وظايف و اختياراتي كه هيئت امنا يا هيئت عامل به رييس هيئت عامل تفويض مي‌نمايد.
چ ـ ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه يا اهداف صندوق بر عهده رييس هيئت عامل مي‌باشد.
تبصره ـ اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادها به غیر از قراردادهای کارکنان صندوق بايد به امضاي رييس هيئت عامل و يكي از اعضاي هيئت عامل و مهر صندوق برسد. 
مادّه14- گزارش سالانه بازرس قانوني بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه هيئت امنا ارايه گردد.
تبصره1ـ بازرس حق مداخله در امور اداري، استخدامي و مالي و معاملاتي صندوق را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را به صورت كتبي به رييس هيئت عامل يا هيئت عامل اطلاع دهد.
تبصره2ـ بازرس مي‌تواند براي انجام وظايف خود هر موقع كه مقتضي بداند به دفاتر و اسناد و دارايي صندوق رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات و مدارك لازم را بخواهد.
تبصره3ـ بازرس مي‌تواند به دعوت دبير هيئت امنا در جلسات هيئت امنا بدون حق رأي شركت نمايد.
مادّه 15- هيئت عامل ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، آيين‌نامه‌هاي مربوط (نظير استخدامي، اداري، مالي و معاملاتي) را تهيه و براي تصويب به هيئت امنا تسليم مي‌نمايد.