اخبار صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر ملکی‌فر خبر داد: حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تجهیز و استقرار شتاب‌دهنده‌ها دکتر ملکی‌فر خبر داد: حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تجهیز و استقرار شتاب‌دهنده‌ها
دکتر ملکی‌فر خبر داد: حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تجهیز و استقرار شتاب‌دهنده‌ها
با هدف کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان؛ تفاهم نامه بین صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منعقد شد با هدف کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان؛ تفاهم نامه بین صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منعقد شد
با هدف کمک به توسعه و تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان؛ تفاهم نامه بین صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منعقد شد
دکتر وحدت از برنامه‌ ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۹۸ خبر داد: ایجاد زمینه همکاری بین خریداران بزرگ محصولات فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان دکتر وحدت از برنامه‌ ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۹۸ خبر داد: ایجاد زمینه همکاری بین خریداران بزرگ محصولات فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان
دکتر وحدت از برنامه‌ ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۹۸ خبر داد: ایجاد زمینه همکاری بین خریداران بزرگ محصولات فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح کرد: سیاست‌های جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در قبال شرکت‌های بزرگ و کوچک دانش‌بنیان معاون صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح کرد: سیاست‌های جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در قبال شرکت‌های بزرگ و کوچک دانش‌بنیان
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح کرد: سیاست‌های جدید صندوق نوآوری و شکوفایی در قبال شرکت‌های بزرگ و کوچک دانش‌بنیان
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: شرکت‌های دانش بنیان الزامات اکوسیستم فناوری و نوآوری را پیشنهاد دهند عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: شرکت‌های دانش بنیان الزامات اکوسیستم فناوری و نوآوری را پیشنهاد دهند
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: شرکت‌های دانش بنیان الزامات اکوسیستم فناوری و نوآوری را پیشنهاد دهند
4315

تعداد کل شرکت ها


5428

تعداد کل درخواست های وارده


3020

تعداد کل درخواست های تصویب شده


1247

تعداد طرح های خاتمه یافته موفق


249

تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری (میلیارد تومان)