سهولت دسترسی شرکت های دانش بنیان به منابع مالی در همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری سهولت دسترسی شرکت های دانش بنیان به منابع مالی در همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری
سهولت دسترسی شرکت های دانش بنیان به منابع مالی در همکاری با صندوق های پژوهش و فناوری

دکتر خیاطیان در نشست با رسانه های اصفهان: تشریح ابزارهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی برای توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان دکتر خیاطیان در نشست با رسانه های اصفهان: تشریح ابزارهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی برای توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان
دکتر خیاطیان در نشست با رسانه های اصفهان: تشریح ابزارهای جدید صندوق نوآوری و شکوفایی برای توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری: صندوق نوآوری و شکوفایی نقش صندوق توسعه ملی برای اقتصاد دانش بنیان را برعهده دارد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری: صندوق نوآوری و شکوفایی نقش صندوق توسعه ملی برای اقتصاد دانش بنیان را برعهده دارد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری: صندوق نوآوری و شکوفایی نقش صندوق توسعه ملی برای اقتصاد دانش بنیان را برعهده دارد

آغاز فصل جدید تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور/ حمایت هزار میلیارد تومانی از صندوق‌های پژوهش و فناوری آغاز فصل جدید تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور/ حمایت هزار میلیارد تومانی از صندوق‌های پژوهش و فناوری
آغاز فصل جدید تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور/ حمایت هزار میلیارد تومانی از صندوق‌های پژوهش و فناوری

صندوق های پژوهش و فناوری بازوی اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی هستند صندوق های پژوهش و فناوری بازوی اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی هستند
صندوق های پژوهش و فناوری بازوی اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی هستند

برگزاری دوره‌های توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری برگزاری دوره‌های توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری
برگزاری دوره‌های توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری

متقاضیان تاسیس صندوق

افراد،موسسات و شرکتهایی که قصد تاسیس صندوق پژوهش محور دارند