صندوق های پژوهش و فناوری بازوی اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی هستند صندوق های پژوهش و فناوری بازوی اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی هستند
صندوق های پژوهش و فناوری بازوی اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی هستند

برگزاری دوره‌های توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری برگزاری دوره‌های توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری
برگزاری دوره‌های توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری

شانزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد شانزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد
شانزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد

پانزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی تشکیل شد پانزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی تشکیل شد
پانزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی تشکیل شد

تشکیل چهاردهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری تشکیل چهاردهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
تشکیل چهاردهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد
سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد

دوازدهمین جلسه کارگروه صندوق‌‌های پژوهش و فناوری تشکیل شد دوازدهمین جلسه کارگروه صندوق‌‌های پژوهش و فناوری تشکیل شد
دوازدهمین جلسه کارگروه صندوق‌‌های پژوهش و فناوری تشکیل شد

تشکیل جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری تشکیل جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری
تشکیل جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

متقاضیان تاسیس صندوق

افراد،موسسات و شرکتهایی که قصد تاسیس صندوق پژوهش محور دارند