سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد
سیزدهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد
۲۴ اسفندماه؛ ششمین جلسه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری ۲۴ اسفندماه؛ ششمین جلسه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری
۲۴ اسفندماه؛ ششمین جلسه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری
جلسه پنجم و تصویب صندوق لرستان جلسه پنجم و تصویب صندوق لرستان
جلسه پنجم و تصویب صندوق لرستان
برگزاری جلسه فوق­ العاده در دفتر وزیر علوم برگزاری جلسه فوق­ العاده در دفتر وزیر علوم
برگزاری جلسه فوق­ العاده در دفتر وزیر علوم
برگزاری سومین جلسه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری برگزاری سومین جلسه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری
برگزاری سومین جلسه کارگروه صندوق­های پژوهش و فناوری
بررسی سیاست­های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی بررسی سیاست­های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی
بررسی سیاست­های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی
اولین جلسه کارگروه در ساختار جدید اولین جلسه کارگروه در ساختار جدید
اولین جلسه کارگروه در ساختار جدید

متقاضیان تاسیس صندوق

افراد،موسسات و شرکتهایی که قصد تاسیس صندوق پژوهش محور دارند