کلیات پنجره واحد

پنجره واحد عبارتست از تسهیل فرآیند پشتیبانی و حمایت از کسب و کارها از نظر ارایه مستندات و اطلاعات جامع مورد نیاز واحدها در زمان راه‌اندازی، کسب مجوزها، دریافت آموزشهای لازم، بازاریابی و توسعه بازار، آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط و آخرین تغییرات آن و سایر امور بروکراتیک و اداری.

منبع:UNECE, 2004:8