پرسش های متداول


سوالات مدیریت برونسپاری نظارت معاونت تجاری

1وظایف عمده مدیریت نظارت چیست؟
1. نظارت بر حسن اجرای طرح مصوب یا موضوع اعطای تسهیلات و تهیه گزارش لازم به منظور مشخص کردن پیشرفت فیزیکی طرح یا موضوع مصوبه . 2. تجویز پرداخت به موقع تسهیلات مالی مصوب به متقاضی متناسب با پیشرفت طرح یا موضوع مصوبه و عملیاتی نمودن تضمین ها و شرایط لازم ذکر شده در گزارش توجیهی یا مصوبه. 3. کمک به فراهم شدن شرایطی که بازپرداخت تسهیلات پرداختی تضمین شود (گرچه این شرایط قبل از اعطاء تسهیلات در گزارش توجیهی و مصوبه دیده شده است ) 4. کمک به حل مشکلات طرح مصوب یا موضوع اعطای تسهیلات. 5. جمع بندی نتایج حاصله از اجرای طرح یا موضوع تسهیلات، مقایسه با طرح مصوب یا موضوع اعطای تسهیلات و انعکاس مراتب به مرجع تصویب اعتبار. شایان ذکر است فرآیند نظارت پس از تصویب تسهیلات طرح و عقد قرارداد آغاز می‌شود. مبنای زمانی برای شروع برنامه عملیاتی، تاریخ پرداخت اول قرارداد اجرای طرح است.
2نقش مدیریت نظارت در فرآیند ارائه تسهیلات چیست؟
مدیریت نظارت در صندوق نوآوری و شکوفایی برای کسب اطمینان از تطبیق عملیات با اهداف پیش¬بینی شده تسهیلات مصوب برای طرح های شرکت¬های دانش بنیان شکل گرفته است که شامل حالت¬های زیر می¬شود: 1- عملیات با اهداف پیش بینی شده برابر است که نشانگر فعالیت مطلوب است. 2- عملیات انجام شده کمتر از فعالیت هایی است که در اهداف و برنامه پیش بینی شده است که در این صورت لازم است، انحرافات ارزش گذاری شده و نقاط ضعف عملیات معلوم و اصلاح شود. 3- عملیات انجام شده بیش از طرح و برنامه می باشد که در این صورت لازم است پس از مطالعۀ عوامل توفیق، نسبت به اصلاح برنامه ها و پیش بینی¬ها اقدام شود.
3فرآیند تأیید پرداخت های مرحله ای و ارجاع جهت صدور دستور پرداخت به چه ترتیب است؟

پرداخت اول:
پرداخت اول، با عقد قرارداد و اعلام آن به صندوق (به همراه مستندات پرداخت)، بدون هیچ گزارش و فرمی قابل تایید است، مگر آن که پرداخت اول با توجه به شرایط مصوبه صندوق منوط به تحقق شرایط خاصی باشد، در این صورت تحقق و احراز شرایط توسط ناظر/ کارگزار تأیید و به صندوق اعلام می شود. با اعلام موافقت کتبی صندوق/ معاونت، پرداخت اول قابل انجام خواهد بود.
تأیید پرداخت هر یک از مراحل:
تأیید پرداخت بر اساس گزارش ناظر فنی و تکمیل فرم­های مربوط، تأیید آن توسط مدیریت نظارت انجام شده و به معاونت تحویل می‌شود. ناظر در بررسی هر یک از مراحل مربوط به پرداخت‌های میانی قرارداد می­تواند مستندات هزینه­کرد تسهیلات پرداختی توسط صندوق تا آن مرحله را از شرکت متقاضی دریافت نماید. اما ملاک اصلی در تأیید پیشرفت هر مرحله، انجام فعالیت­ها مطابق با برنامه زمان­بندی است.

4گزارش نظارتی حاوی چه مطالبی است؟
1. شناسنامه نظارتی طرح. 2. برنامه عملیاتی زمان بندی شده مطابق طرح مصوب (با توجه به مرحله ای که نظارت انجام می‌شود). 3. برنامه نظارتی تدوین شده (با توجه به مرحله ای که نظارت انجام می‌شود). 4. انطباق معیارها و سنجه های قابل نظارت تعریف شده در بند 3. 5. اطلاعات گردآوری شده از وضعیت اجرای طرح یا موضوع اعتبار (مرحله ای که نظارت انجام می¬شود). 6. درصد پیشرفت فیزیکی طرح و مطابقت زمانی و هزینه‌ای با برنامه عملیاتی مصوب و مقایسه وضعیت اجرایی واقعی با برنامه مرحله ای ( طرح یا گزارش توجیهی تهیه شده ). 7. پیش‌بینی مرحله آتی که نشان‌دهنده چگونگی پیشرفت فیزیکی طرح و هزینه‌های مورد نیاز مرحله بعدی (گزارش منابع مصرفي هر کدام از فعاليتهای پیش بینی شده) و تعیین وضعیت طرح نسبت به هزینه ها و زمان‌های کل و باقیمانده. 8. انحرافات و مغایرت های موجود و اعلام انحرافات و مغایرت ها به مسئولین مربوطه نظارتی و اجرای طرح یا موضوع اعتبار. 9. پیشنهاد انجام اقدامات اصلاحی در اجرای طرح یا موضوع اعتبار(در صورت بروز انحراف و یا مغایرت). 10. نحوه بازخوردگیری مستمر به منظور رفع انحراف یا مغایرات.
5مبنای زمانی جهت خاتمه طرح چگونه در نظر گرفته می شود؟
حداکثر زمان مصوب برای اجرای طرح در قرارداد ذکر می شود. زمان پرداخت اول به عنوان شروع طرح محسوب می شود و شرکت متقاضی متعهد می شود که تمام مراحل اجرای طرح را در این دوره به اتمام رساند.
6هزینه های انجام فرآیند نظارت بر عهده چه کسی است؟
کلیه هزینه های انجام فرآیند نظارت شامل هزینه های کارشناسی،ماموریت، اسکان، غذا و ... به عهده صندوق نوآوری و شکوفایی است و شرکت های طرف قراردادهای تسهیلاتی با این صندوق از این پرداخت ها معاف هستند.

سوالات توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان

1خدمات توانمندسازی صندوق شامل چه خدماتی می باشد؟

در حال حاضر خدمات توانمندسازی صندوق در 5 حوزه اصلی ارائه می شود
الف) خدمات یادگیری: مشتمل بر دوره های اموزشی، کارگاهی و سمینارها و کنفرانس های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان است و شرکت های دانش بنیان با توجه به میزان تسهیلات صندوق در آن خدمت، می توانند با هزینه کمتری از این دوره آموزشی، کارگاهی، سمیناری یا کنفرانس ها بهره مند شوند. این خدمات به صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود. برای
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات یادگیری   (کلیک کنید)

ب) خدمات مشاوره ساعتی: این حوزه خدمتی، امکان بهره برداری شرکت های دانش بنیان از شبکه ملی مشاوران صندوق را برای حل مسائل و مشکلات شرکت در ابعاد مختلف فراهم می آورد و شرکت ها می توانند به صورت ساعتی از این خدمات بهره مند شوند.این خدمات به صورت آنلاین و حضوری ارائه می شود.
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات مشاوره ساعتی (کلیک کنید)

ج) خدمات حمایت از زیرساخت های رقابتی:
ج-1) حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی
ج-2) حمایت از حضور در جوایز ملی و بین المللی
صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه ها تسهیلات بلاعوضی را به شرکت های دانش بنیان پرداخت می نماید.

پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات حمایتی از زیرساخت های رقابتی (کلیک کنید)


د) خدمات تجاری سازی: این خدمات به صورت پروژه های تجاری سازی می باشد و توسط شبکه ملی توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف ارائه می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به هر خدمت، تسهیلاتی را به شرکت های دانش بنیان ارائه می نماید.
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات تجاری سازی (کلیک کنید)

ه) خدمات تدوین برنامه های راهبردی: این خدمت با ارائه تسهیلات ویژه به خوشه های دانش بنیان شکل گرفته در صندوق نوآوری و شکوفایی و در قالب تدوین ره نگاشت فناوری برای خوشه ها ارائه می شود.
پورتال توانمندسازی cbd.nsfund.ir  > خدمات > خدمات تدوین رنامه های راهبردی (کلیک کنید)

2خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی چه هستند؟
خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی متفاوت با تسهیلات مالی است که در قالب های مختلف به شرکت های دانش بنیان داده می شود. خدمات توانمندسازی مشتمل بر خدمات غیر مالی است که در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد و در ازای بهره گیری شرکت های دانش بنیان از این خدمات، صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه خدمت را پرداخت می کند.
3خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق چه مجموعه هایی ارائه می شود؟

عمده خدمات توانمندساز صندوق نوآوری و شکوفایی توسط شرکت های توانمندسازی، تجاری سازی و مشاوره مدیریت عضو شبکه ملی توانمندسازی ارائه می شود. این شرکت ها و خدمات آنها توسط صندوق بررسی و سپس از طریق پورتالتوانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس  cbd.nsfund.irبا ارائه تسهیلات ویژه به شرکت های دانش بنیان اعلام می گردد. همچنین صندوق بر حسن اجرای خدمات توسط شرکت های توانمندسازی نظارت می کند .

4آیا شرکت های دانش بنیان می توانند نیازمندی های توانمندسازی خود را به صندوق پیشنهاد دهند؟
بلی. از طریق بخش پیشنهاد خدمت توانمندساز در پورتال توانمندسازی می توانید نیازمندی های خود را به صندوق اعلام نمایید تا در صورت امکان، خدمات توانمندساز مورد نیاز به خدمات فعلی اضافه شود.
5ثبت نام جهت بهره برداری از خدمات توانمندسازی صندوق چگونه است؟

کلیه خدمات توانمندسازی صندوق از طریق پورتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس cbd.nsfund.ir اطلاع رسانی می شود و در همین پورتال مراحل ثبت نام و نهایی سازی امور انجام می شود. لازم به ذکر است شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از خدمات باید ثبت نام خود در پورتال توانمندسازی را تکمیل نمایند. شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه به بخش ورود به پورتال، از نحوه ثبت نام در سایت مطلع شوند .

6مسئول مستقیم خدمات حوزه توانمندسازی در صندوق نوآوری و شکوفایی چه بخشی است و چگونه می توان با آن تماس گرفت؟

مدیریت توانمندسازی صندوق زیر نظر معاونت توسعه فعالیت نموده و  مسئول خدمات مرتبط با پورتال توانمندسازی می باشد. برای تماس با دفتر توانمندسازی می توانید با شماره تماس  42170691 و 42170692  تماس حاصل فرمائید .

لینک های مستقیم خدمات توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان
راهنمای ورود به پورتال توانمندسازی: کلیک کنید
اخبار و رویدادهای توانمندسازی و کیفی سازی: کلیک کنید
خدمات یادگیری (آموزشی) : کلیک کنید
خدمات مشاوره ساعتی: کلیک کنید
خدمات حمایت از زیرساخت های رقابتی: کلیک کنید
حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی : کلیک کنید
حمایت از حضور در جوایز ملی و بین المللی: کلیک کنید
خدمات تجاری سازی: کلیک کنید
خدمات تدوین برنامه های راهبردی: کلیک کنید


سوالات فرآیند ارائه حمایت ها و تسهیلات مربوط

1نوع تسهيلات، حمايت‌های صندوق نوآوری و شکوفايی چگونه است؟
پاسخ: تسهيلات و حمايت‌های صندوق و نوآوری و شکوفايی بر مبنای مصوبات هيأت امنا و هيات عامل صندوق به شرکت‌ها اعطا می شود که برای اطلاع از حمايت‌های صندوق به سايت www.nsfund.ir مراجعه کنيد.
2آيا عدم تأييد دانش‌بنيان بودن يک شركت، به منزله عدم امكان استفاده آن شركت از ساير تسهيلات و حمايت‌های تعريف شده در كشور (غير از اين قانون) است؟
پاسخ: خير. اين شركت‌ها می توانند با ارائه طرح‌های خود، همچنان از تسهيلاتی نظير استقرار در مراكز رشد و پارک های علم و فناوری، شهرک های فناوری، جوايز جشنواره‌هايی نظير جشنواره علم تا عمل، تسهيلت ارائه شده توسط معاونت علمی و فناوری رييس‌جمهور، صندوق‌های غيردولتی پژوهش و فناوری و… استفاده نمايند.
3 اگر شركت به تعهدات خود عمل نكرد چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: اعتبار دانش‌بنيان بودن شركت لغو و تسهيلات احتمالی مصوب شده نيز لغو می شود.
4اگر شركت از حمايت‌های دريافت شده سوءاستفاده و آنها را برای مقاصد ديگری بكار برد چه عواقبی خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه شركتها، حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود. الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند. ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند (موضوع ماده ۱۱ قانون)
5شرط تمديد استفاده از مزايای قانون حمايت از شرکت‌های دانش‌بنيان چيست؟
پاسخ: مدت استفاده شرکت‌ها از مزايای قانون، بر مبنای مصوبه کارگروه به مدت (۱) يا (۲) سال برای هر نوع از شرکت‌ها تعيين می شود و شرکت‌ها پس از انقضای اين مدت، برای تمديد استفاده از مزايای قانون بايد دوباره تقاضای ارزيابی داده و از سوی کارگزاران دوباره ارزيابی شوند.

سوالات فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی

1پس از اتمام ورود اطلاعات توسط شركت، چه فرايندی طی می شود؟
پاسخ: پس از ورود كامل اطلاعات، ابتدا اطلاعات شركت مورد بررسی و كنترل اوليه قرار میگيرد، سپس جهت بررسی به يك كارگزار تشخيص صلاحيت ارسال می شود. در صورت لزوم كارگزار جهت بررسی های بيشتر با شركت تماس گرفته و از شركت بازديد می كند و نظر خود را در مورد ويژگی های شركت به صورت محرمانه به كارگروه اعلام می كند. در صورت تأييد دانش‌بنيان بودن توسط كارگروه، ورود به مرحله بعد بمنظور استفاده از برخی تسهيلات، به شركت اعلام می شود. در تمامی مواردی كه بايد اقدامی توسط شركت انجام شود يا اطلاعی در اختيار داشته باشد، به صورت نامه الكترونيكی و پيامك، به شركت اطلاع رسانی می شود.
2تفاوت شركتهای دانش بنيان نوپا با ساير شركتها چيست؟
پاسخ: شاخص‌های عمومی آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، برای شركتهای دانش‌بنيان نوپا با سهولت بيشتری آورده شده است. شركتها بايد دارای برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فنی كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتنی بر فعاليت‌های تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد می توانند اقدام به ثبت‌نام نمايند.
3در صورت ارائه اطلاعات غلط توسط شركت چه مجازات‌هايی برای شركت لحاظ خواهد شد؟
پاسخ: هر زمان كه عدم صحت اطلاعات وارد شده از سوی شركت محرز شود، آن شركت صلاحيت دانش‌بنيان بودن را از دست داده و موظف به بازگردادندن عوايد احتمالی ناشی از حمايت‌های مورد نظر قانون (موضوع ماده ۱۱ قانون) خواهد بود و امكان ورود مجدد به فرايند ارزيابی شركتها را نخواهد داشت.
4آيا اطلاعات ارسال شده به كارگروه قابل اصلاح می باشد؟
پاسخ: تا پيش از تكميل اطلاعات و ارسال كليه اسناد مورد نياز، امكان ذخيره‌سازی اطلاعات وارد شده و تكميل آن در دفعات بعدی وجود دارد. اما پس از تكميل اطلاعات و تأييد ارسال نهايی آن توسط متقاضی، اطلاعات وارد شده مبنای ارزيابی و قضاوت خواهد بود و تا زمان انجام ارزيابی ها و اعلام تأييد يا عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، قابل اصلاح نمی باشد.
5آيا در صورت عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از طرف شركت وجود دارد؟
پاسخ: در حال حاضر، تا مدت معین پس از عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از سوی شركت رد شده وجود ندارد.
6آیا مدارک تحصیلی و یا جایگاه علمی موسسین و یا اعضای هیات مدیره تاثیر مثبتی در روند ارزیابی شرکت خواهد داشت؟
پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.
7آیا نوع حقوقی شرکت تاثیری در ارزیابی شرکت خواهد داشت؟
پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.
8کارگزاران ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان چه نهادها و سازمان‌های هستند؟
پاسخ: کارگزاران ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان بر مبنای آئين‌نامه فعاليت و انتخاب کارگزاران تعيين شده و به تصويب کارگروه می رسند. این کارگزاران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: ۱- کارگزاران تخصصی (شرکت‌ها را در یک موضوع تخصصی مانند نانو، بیو و … ارزیابی می‌کنند): ۱-۱- دفتر پژوهش، فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱-۲- دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ۱-۳- سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزی (تات) ۱-۴- مرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان (سمتا) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱-۵- ستاد توسعه فناوری نانو ۱-۶- ستاد توسعه پژوهش و كاربرد گياهان دارويی و طب ايرانی ۱-۷- ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی (هوافضا) ۱-۸- ستاد توسعه زيست فناوری ۱-۹- ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲- کارگزاران منطقه‌ای (شرکت‌ها را در یک منطقه جغرافیایی ارزیابی می‌کنند): ۲-۱- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۲-۲- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ۲-۳- پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی ۲-۴- پارک علم و فناوری استان خوزستان ۲-۵- پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ۲-۶- پارک علم و فناوری استان فارس ۲-۷- پارک علم و فناوری استان یزد ۲-۸- پارک علم و فناوری استان سمنان ۲-۹- پارک علم و فناوری استان همدان ۲-۱۰- پارک علم و فناوری استان گیلان ۲-۱۱- پارک فناوری پرديس ۲-۱۲- پارک علم و فناوری استان مرکزی ۲-۱۳- پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه ۲-۱۴- مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف ۲-۱۵- مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

سوالات فرآیند ثبت نام شرکتها و موسسات دانش بنیان

1براي تاسيس يک شرکت دانش بنيان، چه کار بايد انجام داد؟
پاسخ: شرکت های بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد ثبت شوند و در هنگام ثبت، هيچ تفاوتی بين شرکتها وجود ندارد. شرکت های متقاضی پس از توليد کالاها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد (برای شرکت های نوپا)، بر مبنای آيين نامه مصوب کارگروه، ارزيابی شده و برای يک مدت محدود می توانند از تسهيلات و مزايای قانون استفاده کنند و برای تمديد زمان استفاده از مزايای قانون، بايد دوباره ارزيابی شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزايای قانون، در زمان ثبت شرکت نمیتوان اظهار نظر کرد و ارزيابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعاليت شرکت انجام می شود.
2شركت دانش بنيان به چه شركتی گفته می شود؟
پاسخ: بر اساس «آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»، شركت‌های متقاضی بايد علاوه بر كسب شرايط ذكر شده در شاخص‌های عمومی (شامل كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشی از فروش فناوری، كالا /خدمات دانش‌بنيان، نیروی انسانی و سابقه بيمه كاركنان)، كليه شرايط مشخص‌ شده در شاخص‌های اختصاصی اين آيين‌نامه را نيز احراز نمايند.
3آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟
پاسخ: فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخص های موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.
4آيا شركت های دولتی يا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمايت های قانون دانش بنيان را دارند؟
پاسخ: شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
5چه مداركی به صورت اسكن شده جهت تكميل اطلاعات لازم است؟

پاسخ: مدارك لازم برای ارسال از طريق سامانه در جدول زير آورده شده است:

مستندات مورد نياز نوع (اختياری يا اجباری) توضيح
تصوير مجوزهای شركت (مجوز تأسيس، پروانه بهره‌بردای و…) اختیاری
تصویر آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شركت در روزنامه رسمی اجباری
آخرين ليست بيمه شركت به همراه خلاصه وضعيت دستمزد/حقوق و مزايا اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی – ارسالی به سازمان امور مالیاتی اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
رزومه يا كاتالوگ شركت اختياری
نمودار سازمانی شركت اختياری
6شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه می توان پيدا نمود؟
پاسخ: متقاضيان می توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس (www.ilenc.ir) مراجعه نمايند و با جستجوی اسم شركت يا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دريافت و در سامانه وارد نماييد.
7آيا انجام فرايند ارزيابی و تأييد صلاحيت شركت ها، مستلزم پرداخت هزينه است؟
پاسخ: با توجه به اينكه فرايندها و ارزيابی های كارشناسی كه برای ارزيابی و تأييد صلاحيت شركتها انجام می شود، دربردارنده برخی هزينه‌ها است، در آينده بخشی از اين هزينه‌ها از شركتهای متقاضی دريافت خواهد شد.
8اگر عنوان دانش‌بنيان در نام ثبتی يا اساسنامه شركت وجود داشت، آيا شركت دانش‌بنيان محسوب می شود و می تواند از حمايت‌های مندرج در قانون استفاده كند؟
پاسخ: خير. لازم است همه شركتهای متقاضی حمايتها، اطلاعات خود را در اين سامانه وارد كرده و بر اساس اين فرايندها ارزيابی شوند.
9چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربری و رمز عبوری که انتخاب شده، امکان ورود به سامانه وجود ندارد؟
پاسخ: در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطلاعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس الکترونیکی وارد شده ارسال می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روي لینک فعالسازی موجود در پیغام دریافتی جهت فعالسازی حساب کاربری کلیک نمایید.
10چرا وقتی همه اطلاعات تکمیل و برای ارسال نهایی اقدام می شود، ارسال نهایی موفق صورت نمی گیرد؟
پاسخ: پس از ورود اطلاعات، باید حتما کلید “ذخیره” را کلیک نمایید.
11آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟
پاسخ: شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.
12آیا واحدهای تحقیق و توسعه فعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟
پاسخ: شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت دارند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد.
13در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟
پاسخ: با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (۵۰) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است)، از محل فروش «كالاها/خدمات دانش‌بنيان»، «خدمات تخصصی تعمير و نگهداری مرتبط با كالاهای توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فنی و فناوری» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحی مهندسی» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان حاصل نمایند. همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت بايد داراي برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فنی كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتنی بر فعاليت‌های تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد.
14آيا حضور اعضای هيأت علمی در شرکت‌های دانش‌بنيان و داشتن سهام در آنها ضروری است؟ سهامداری دانشگاه‌ها در اين شرکت‌ها ضروری است؟
پاسخ: حضور اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنيان و سهامداری دانشگاه‌ها در شرکت‌ها ضروری نيست و شرکت‌های فاقد اعضای هيأت علمی نيز می توانند بر مبنای معيارهای ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان، مشمول استفاده از حمايت‌های قانون شوند.