هیات عامل

دکتر بهزاد سلطانی
رئیس هیات عامل

دکتر سورنا ستاری
عضو هیات عامل
دکتر کاظم جلالی
عضو هیات عامل
دکتر رضا ملک زاده
عضو هیات عامل
دکتر سيد مصطفی صفوی همامی
عضو هیات عامل
دکتر غلامحسين رحيمی
عضو هیات عامل
دکتر ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻫﻮردی
عضو هیات عامل