هیات امناء

اعضای حقوقی


دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور- رئیس هیئت امنا

وزیر امور اقتصاد و دارایی
سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر صنعت، معدن و تجارت
ولی الله سیف
رئیس کل بانک مرکزی
دکتر سورنا ستاری
معاون علمی فناوری رئیس جمهور- رئیس بنیاد ملی نخبگان

اعضای حقیقی


اکبر ترکان
محمد نهاوندیان
سعید سهراب پور