دومین نشست انتقال فناوری بین بنگاه های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.
۲ مرداد ۱۳۹۶
۱
اکوسیستم کارا و پایدار در حوزه دریافت استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

موفقیت فناوری تضمین شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

=-p=] copy

=-p=] copyاولین ضمانت نامه تضمین فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی که بابت تضمین افزایش عملکرد محصولات کشاورزی صادر شده بود با موفقیت خاتمه یافته و ابطال گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از خدمات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان، تضمین فناوری ایشان برای خریداران محصولات دانش بنیان است. این خدمت عموما برای پوشش ریسک خریدار و اعتماد سازی مشتریان جهت خرید محصولات نوآورانه ارائه گردیده است.

به گفته مهندس امانی مدیر توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی اولین ضمانت نامه تضمین فناوری صندوق به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال با موضوع تضمین عملکرد مکمل های غذایی گیاهان زراعی و باغی صادر در وجه کشت و صنعت مغان صادر شد که پس از شش ماه، نتیجه حاصل از استفاده مکمل غذایی، دو برابر میزان انتظاری به افزایش تولید محصولات کشاورزی تحت استفاده منجر شد. بر این اساس مکمل های غذایی شرکت دانش بنیان بسپار دانش سبز که در قرارداد اولیه ادعای افزایش ۱۰ درصدی محصولات کشاورزی را داشت، پس از استفاده و کنترل مناسب موجب افزایش ۲۲ درصدی محصولات مورد استفاده گردید.

مدیر توسعه بازار صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلام این خبر افزود: شرکت های متقاضی خرید از شرکت های دانش بنیان می توانند با استفاده از ضمانت نامه های تضمین فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی با خیال آسوده از محصولات نوین شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.