معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی در زمینه مدیریت منابع انسانی و تحول اداری(طرح ریزي و اجراي سیاست ها و رویه هاي مرتبط با منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان، همکاری در طراحی راهبردها و رویه هاي مدیریت منابع انسانی در سازمان شامل تدوین نقشه استراتژیک منابع انسانی، برنامه عملیاتی، فرآیندها، شاخص ها)، مدیریت امور مالی(امور حسابداری مدیریت شامل برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، حسابداری و کنترل هزینه‌ها، ارزیابی عملکرد مالی، انجام امور حسابداری درآمد شامل پردازش اعتبارات مشتریان(شرکت‌ها، صندوق‌ها و کارگزاران)، دریافت و بررسی فاکتورهای مشتریان، پردازش حساب های دریافتنی مدیریت و پردازش دریافتی‌ها، رفع مغایرت ها، مدیریت و پردازش کسورات/تنظیم حسابها و تهیه آمار ماهیانه مربوط به تسهیلات اعطایی)، مدیریت پشتیبانی(طراحی، ایجاد/تملیک دارایی‌های غیر منقول شامل تبیین استراتژی‌های بلند مدت اموال، توسعه ساخت یا تغییر مکان، برنامه‌ریزی امکانات مورد نیاز، فراهم کردن فضای کاری، اجرای کلیه امور رفاهی و تعاون شامل امور مربوط به وام های مختلف، کمک های غیرنقدی و هزینه عائله مندی کارکنان در چهارچوب مقررات موضوعه، برنامه رفاهی ارائه شده از سوی واحد منابع انسانی، برنامه های تعاونی مسکن و صندوق بازنشستگی و برنامه های تفریحی و ورزشی صندوق)، مدیریت حقوقی و امور قراردادها(بررسی مستندات پیوست قرارداد از واحد نظارت و تنظیم قرارداد با شرکت های دانش بنیان برای اخذ تسهیلات و خدمات، پیگیری دریافت و ثبت اطلاعات قراردادهای منعقده میان عاملان مالی و شرکت ها) و موارد ذیربط فعالیت می نماید.