معاونت نوآوری

معاونت نوآوری صندوق در زمینه:

مدیریت ارزیابی(بررسی اطلاعات و انطباق محصولات/خدمات دانش بنیان شرکت،  برگزاری جلسه با متقاضی جهت ارزیابی اولیه و نهایی سازی درخواست شرکت و اصلاح کاربرگ در صورت نیاز، مکاتبه و درخواست ارائه گزارش امکان سنجی از شرکت دانش بنیان (برای طرح های بیش از 30 میلیارد ریال)، مطالعات مالی ، اقتصادی و فنی ، دریافت نظر مشاور فنی و آنالیزهای مالی،  پیگیری و انجام مکاتبات با مراجع قانونی و تخصصی مرتبط با حوزه محصول/خدمت دانش بنیان شرکت ها)
مدیریت برون سپاری ارزیابی، مدیریت نظارت(دریافت اطلاعات مصوبه و برنامه عملیاتی برای تنظیم پیوست های فنی قرارداد جهت ارائه به واحد قراردادها، انتخاب مشاور تخصصی نظارت طرح، بازدید اولیه از طرح در صورت نیاز، تعیین چگونگی پرداخت حمایت های مصوب به شرکت دانش بنیان)،مدیریت برون سپاری نظارت، کارشناسی هماهنگی ... فعالیت می نماید.