معاونت ارتباطات و امور بین الملل

معاون ارتباطات و امور بین الملل صندوق نوآوری و شکوفایی: آقای یاسر عرب نیا