معاونت نوآوری

حوزه فعالیت معاونت نوآوری شامل بخش­های زیر است:
مدیریت ارزیابی

  • بررسی اطلاعات و انطباق محصولات/خدمات شرکت دانش­بنیان
  • برگزاری جلسه با متقاضی جهت ارزیابی اولیه و نهایی سازی درخواست شرکت و اصلاح کاربرگ در صورت نیاز
  • مکاتبه و درخواست ارائه گزارش امکان سنجی از شرکت دانش­بنیان (برای طرح های بیش از 30 میلیارد ریال)
  • مطالعات مالی، اقتصادی و فنی
  • دریافت نظر مشاور فنی و آنالیزهای مالی
  • پیگیری و انجام مکاتبات با مراجع قانونی و تخصصی مرتبط با حوزه محصول/خدمت دانش بنیان شرکت­ها

مدیریت نظارت

  • دریافت اطلاعات مصوبه و برنامه عملیاتی برای تنظیم پیوست های فنی قرارداد جهت ارائه به واحد قراردادها
  • انتخاب مشاور تخصصی نظارت طرح
  • بازدید اولیه از طرح در صورت نیاز
  • تعیین چگونگی پرداخت حمایت های مصوب به شرکت دانش بنیان