معاونت سرمایه گذاری

معاونت سرمایه گذاری در راستای مواد 18 و 18 مکرر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، فعالیت می نماید. مدیریت های سرمایه گذاری:

1- مدیریت مشارکت

 • دریافت گزارش امکانسنجی طرح دانش بنیان از شرکت متقاضی
 • بررسی دقیق کارشناسی طرحهای دانش بنیان شرکتهای دانش بنیان از نظر ابعاد فنی، مالی و اقتصادی و بازار

2- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

 • سرمایه گذاری خطرپذیر از طریق ایجاد یا توسعه شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر یا سایر شخصیتهای حقوقی مرتبط که درصد مشارکت و مدت حضور بر اساس مذاکره تعیین می شود.

3- مدیریت امور مجامع

 • راهبری و اجرای فرایند مشارکت و کلیه فعالیت های پس از انعقاد قرارداد مشارکت

مخاطبین:

 • شرکتهای دانش بنیان دارای طرح دانش بنیان:
  • با بازدهی اقتصادی بالا
  • با دانش فنی ارزشمند
  • با بازار قابل توجه
 • شرکتها و یا صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر:
  • دارای توان مالی مناسب
  • برخوردار از سابقه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایده های نوآورانه و فناورانه
  • آشنایی کامل با ضوابط و محدودیت های سرمایه گذاری خطرپذیر

فرایند ارسال طرح به معاونت سرمایه گذاری:

 • مراجعه به وب سایت صندوق
 • تماس با واحد فناوری اطلاعات (IT) صندوق نوآوری و شکوفایی
 • دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به کاربرگ مقدماتی
 • تکمیل کاربرگ مقدماتی و مهر و امضا نمودن تمامی صفحات آن
 • ارسال تصویر کاربرگ تکمیل شده ( درصورت نیاز اصل کاربرگ نیز از متقاضی دریافت خواهد شد)
 • دریافت کدپیگیری