معاونت توسعه

حوزه فعالیت معاونت توسعه شامل بخش های زیر است:
مدیریت بازاریابی و پذیرش

 • شناسایی شرکت های دارای قابلیت دانش بنیان شدن
 • تحلیل متقاضیان
 • دریافت و بررسی اطلاعات شرکت های دانش بنیان
 • تکمیل و به روز رسانی اطلاعات شرکت های متقاضی
 • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت های دانش بنیان
 • تحلیل اقتصادی
 • همکاری در انجام مطالعات

مدیریت توسعه بازار و ابزارهای تسهیلات

 • همکاری در تدوین کاربرگ ها و آیین نامه های لیزینگ
 • ارجاع کار تدوین گزارش اعتباری لیزینگ به کارگزاران
 • تعیین مدل ارائه خدمات لیزینگ
 • دستور پرداخت مرحله اول به عامل لیزینگ
 • اعلام خاتمه عملیات لیزینگ و شروع مرحله بازپرداخت
 • ارائه پیشنهادات توسعه ای مربوط به خدمات توسعه بازار
 • اعتبار سنجی متقاضی ضمانت نامه
 • اعلام خاتمه طرح و دستور آزاد سازی ضمانت نامه ها

مدیریت توسعه و امور بانکها

 • ارزیابی عملکرد خدمات موجود در مقابل فرصت‌های بازار و نیازهای متقاضیان
 • بررسی امکان رفع نیازهای متقاضیان و راهکارهای مربوطه
 • شناسایی فرصت‌های همکاری با نهادهایی که در تعریف خدمات جدید ذینفع هستند
 • طراحی اولیه، شبیه‌سازی و اندازه‌گیری اثربخشی خدمات جدید متناسب با مأموریت صندوق و مطالعات نیازسنجی
 • همکاری با واحد سیستم‌ها و روش‌ها به منظور طراحی چارچوب و رویه‌های خدمات جدید
 • هدایت تعامل با بانک‌ها بر اساس سیاست‌های مصوب و نظرات رئیس صندوق در این زمینه
 • برنامه‌ریزی و تعیین بسترهای همکاری با بانک‌ها در راستای توسعه و بهبود خدمات صندوق
 • طراحی خدمات مشترک با بانکها و روشهای ارائه آن به شرکت‌های دانش‌بنیان
 • مدیریت همکاری تا نهایی کردن هر خدمت (با هر بانک) و شیوة ارائه آنها

مدیریت توانمند سازی

 • تدوین سند استانداردهای توانمند‌ی شرکت‌ها در حوزه دانش‌ بنیان
 • شناسایی توانمند‌سازهای مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان شامل دوره‌های آموزشی، استانداردهای ملی و بین‌المللی، جایزه‌ها
 • انتخاب شرکت‌های تجاری‌سازی مشاور صندوق جهت اجرای برنامه‌های توانمند‌سازی
 • اثربخشی در شرکت‌ها
 • طراحی و راه اندازی شبکه ملی توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت صندوق نوآوری و شکوفایی
 • ارائه خدمات توانمندسازی یادگیری مشتمل بر دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی(به صورت داخلی یا برون سپاری)
 • ارائه خدمات حمایت از توسعه زیرساخت‌های رقابتی غیرمالی شرکت‌های دانش‌بنیان شامل جوایز، استانداردها ، پتنت ... (به صورت داخلی یا برون سپاری)
 • مدیریت شبکه ملی توانمندسازی جهت ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان
 • مدیریت پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
 • همکاری در انجام مطالعات، تدوین سیاست ها و اجرای برنامه ها، دستورالعمل ها، رویه ها و استانداردهای کاری مربوطه
 • همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق

مدیریت عمرانی

 • تدوین روش اجرایی اعطای تسهیلات دفتر کاری
 • تشکیل پرونده متقاضیان تسهیلات دفتر کار
 • مطالعه و بررسی مدارک املاک و مستغلات مورد نیاز
 • برگزاری تشریفات خرید ملک و عقد قرارداد
 • اعتبارسنجی شرکت‌های متقاضی (سنجش نیاز واقعی و توان مالی بازپرداخت) و ارائه در کمیته ساختمان
 • اولویت‌بندی واگذاری واحدها و ارائه در کمیته ساختمان
 • تحویل و واگذاری واحدها پس از انجام تشریفات قانونی عقد قرارداد تسهیلات و اخذ وثایق