معاونت توسعه

معاونت توسعه در حوزه های متعددی فعالیت می نماید .
اهم عناوین فعالیت
الف مدیریت بازاریابی و پذیرش
ب مدیریت توسعه بازار و ابزارهای تسهیلات
ج مدیریت توسعه و امور بانکها
د مدیریت توانمندسازی
ه مدیریت عمرانی

مدیریت بازاریابی و پذیرش  :
شناسایی شرکت های دارای قابلیت دانش بنیان شدن تحلیل متقاضیان دریافت و بررسی اطلاعات شرکتهای دانش بنیان تکمیل و به روز رسانی اطلاعات شرکتهای متقاضی ارائه مشاوره تخصصی به شرکتهای دانش بنیان تحلیل اقتصادی همکاری در انجام مطالعات ...

مدیریت توسعه بازار و ابزارهای تسهیلات :
همکاری در تدوین کاربرگ ها و آیین نامه های لیزینگ ارجاع کار تدوین گزارش اعتباری لیزینگ به کارگزاران تعیین مدل ارائه خدمات لیزینگ دستور پرداخت مرحله اول به عامل لیزینگ اعلام خاتمه عملیات لیزینگ و شروع مرحله بازپرداخت ارائه پیشنهادات توسعه ای مربوط به خدمات توسعه بازار اعتبار سنجی متقاضی ضمانت نامه اعلام خاتمه طرح و دستور آزاد سازی ضمانت نامه ها
مدیریت توسعه و امور بانکها :
ارزیابی عملکرد خدمات موجود در مقابل فرصت‌های بازار و نیازهای متقاضیان - بررسی امکان رفع نیازهای متقاضیان و راهکارهای مربوطه - شناسایی فرصت‌های همکاری با نهادهایی که در تعریف خدمات جدید ذینفع هستند -  طراحی اولیه، شبیه‌سازی و اندازه‌گیری اثربخشی خدمات جدید متناسب با مأموریت صندوق و مطالعات نیازسنجی - همکاری با واحد سیستم‌ها و روش‌ها به منظور طراحی چارچوب و رویه‌های خدمات جدید- هدایت تعامل با بانک‌ها بر اساس سیاست‌های مصوب و نظرات رئیس صندوق در این زمینه - برنامه‌ریزی و تعیین بسترهای همکاری با بانک‌ها در راستای توسعه و بهبود خدمات صندوق- طراحی خدمات مشترک با بانکها و روشهای ارائه آن به شرکت‌های دانش‌بنیان - مدیریت همکاری تا نهایی کردن هر خدمت (با هر بانک) و شیوة ارائه آنها ...
مدیریت توانمند سازی :
تدوین سند استانداردهای توانمند‌ی شرکت‌ها در حوزه دانش‌بنیان .
شناسایی توانمند‌سازهای مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان شامل دورههای آموزشی، استانداردهای ملی و بینالمللی، جایزهها.
انتخاب شرکت‌های تجاری‌سازی مشاور صندوق جهت اجرای برنامه‌های توانمند‌سازی.
اثربخشی در شرکت‌ها.
طراحی و راه اندازی شبکه ملی توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت صندوق نوآوری و شکوفایی.
ارائه خدمات توانمندسازی یادگیری مشتمل بر دوره‌ها و کارگاه‌های اموزشی و سمینارهای تخصصی(به صورت داخلی یا برون سپاری).
ارائه خدمات حمایت از توسعه زیرساخت‌های رقابتی غیرمالی شرکت‌های دانش‌بنیان شامل جوایز، استانداردها ، پتنت ... (به صورت داخلی یا برون سپاری).
مدیریت شبکه ملی توانمندسازی جهت ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان.
مدیریت پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی.
همکاری در انجام مطالعات، تدوین سیاست ها و اجرای برنامه ها، دستورالعمل ها، رویه ها و استانداردهای کاری مربوطه.
همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق.
مدیریت عمرانی :
تدوین روش اجرایی اعطای تسهیلات دفتر کاری .
تشکیل پرونده متقاضیان تسهیلات دفتر کار.
مطالعه و بررسی مدارک املاک و مستغلات مورد نیاز.
برگزاری تشریفات خرید ملک و عقد قرارداد.
اعتبارسنجی شرکت‌های متقاضی (سنجش نیاز واقعی و توان مالی بازپرداخت) و ارائه در کمیته ساختمان.
اولویت‌بندی واگذاری واحدها و ارائه در کمیته ساختمان.
تحویل و واگذاری واحدها پس از انجام تشریفات قانونی عقد قرارداد تسهیلات و اخذ وثایق