معاونت تجاری سازی

حوزه فعالیت معاونت تجاری سازی شامل بخش های زیر است :
مدیریت ارزیابی شامل :
دریافت و بررسی کاربرگ اطلاعات اولیه طرح .
استخراج اطلاعات و مستندات شرکت دانش بنیان از سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .
بررسی اطلاعات و انطباق محصولات/خدمات دانش بنیان شرکت .
مطالعات مالی ، اقتصادی و فنی ، دریافت نظر مشاور فنی و آنالیزهای مالی.
پیگیری و مکاتبات با مراجع قانونی و تخصصی مرتبط با حوزه محصول/خدمت دانش بنیان شرکت ها .
دریافت مستندات سهامداران و هیات مدیره شرکت دانش بنیان و پیگیری انجام اعتبار سنجی مالی .
برگزاری جلسه مشترک(کمیته های درون معاونتی) با حضور شرکت ، کارشناس طرح، مشاور فنی و مدیر ارزیابی.
اصلاح گزارش اعتباری، آماده سازی نسخ مورد نیاز و ارسال به دبیرخانه کمیته اعتباری جهت تشکیل کمیته.
حضور در کمیته اعتباری و دفاع از طرح .
اصلاح واعمال تغییرات و توصیه های کمیته در مورد طرح های عودت شده.
همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق.
مستند سازی فعالیت .

در مدیریت برون سپاری ارزیابی عمده فعالیت ها در چند بخش تقسیم می گردد :
دریافت و بررسی کاربرگ اطلاعات اولیه طرح
استخراج اطلاعات و مستندات شرکت دانش بنیان از سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازدید از محل اجرا و فرآیند تولید شرکت( در صورت نیاز)
انتخاب کارگزار مناسب برای ارزیابی طرح و ارسال مجموعه اطلاعات و مستندات شرکت
کنترل زمانی فرآیند ارزیابی و پیگیری پیشرفت کار از کارگزار
پیگیری و انجام مکاتبات با مراجع قانونی و تخصصی مرتبط با حوزه محصول/خدمت دانش بنیان شرکت ها
هماهنگی و تنظیم جلسه کمیته اعتباری با کارگزاران و حضور و دفاع از طرح
اصلاح ، اعمال تغییرات و توصیه های کمیته در مورد طرح های عودت شده
بررسی و پیگیری درخواست های تغییر مصوبه و ارائه در کمیته های اعتباری و صد(درصورت عدم پذیرش رای اولیه کمیته اعتباری توسط شرکت)
تطبیق(اصلاح) گزارش اعتباری با شرایط نهایی مصوبه(درصورت تغییر)
دریافت مصوبه نهایی(تصویب/رد) و تهیه پیش نویس نامه اعلام رای کمیته به شرکت و ارسال به دفتر معاونت جهت امضاء و ابلاغ
مستندسازی فعالیت های مدیریت شامل بروزرسانی سامانه ها، آمار و اطلاعات و تدوین گزارش های مورد نیاز
همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق

 

در مدیریت نظارت عمده فعالیت ها در چند بخش تقسیم می گردد :
دریافت اطلاعات مصوبه و برنامه عملیاتی برای تنظیم پیوست های فنی قرارداد جهت ارائه به واحد قراردادها
انتخاب مشاور تخصصی نظارت طرح
بازدید اولیه از طرح در صورت نیاز
اعلام نظر در خصوص وضعیت طرح و شرایط پرداخت
اعلام خاتمه فنی طرح مطابق با مستندات برنامه عملیاتی و تهیه گزارش اختتام و اعلام به کمیته اعتباری
تهیه مستندات فنی برای انجام تسویه حساب بر اساس مفاد قرارداد
انجام پیگیری های لازم و تهیه پاسخ مناسب در خصوص شکایات وارده و ارائه به واحد امور مشتریان
همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق
همکاری با دیگر واحد ها در معاونت و معاونت ها و مدیریت های دیگر در امور مرتبط
مستندسازی فعالیت های مدیریت شامل بروزرسانی سامانه ها، آمار و اطلاعات و تدوین گزارش های مورد نیاز
انجام سایر امور ارجاعی از مدیریت بالادست در چارچوب وظایف صندوق

مدیریت برون سپاری نظارت:
دریافت اطلاعات مصوبه و برنامه عملیاتی برای تنظیم پیوست های فنی قرارداد جهت ارائه به واحد قراردادها
انتخاب کارگزار و مشاور نظارت طرح
بازدید اولیه از طرح(به همراه کارگزار و مشاور نظارت) در صورت نیاز
اعلام نظر در خصوص وضعیت طرح و شرایط پرداخت
تهیه گزارش عملکرد کارگزار و ارسال به واحد امور کارگزاران
درخواست پرداخت مراحل بعد بر اساس مستندات نظارتی مطابق قرارداد
حل و فصل مشکلات احتمالی میان شرکت و کارگزار
تهیه مستندات فنی بر اساس مفاد قرارداد
پیگیری های لازم و تهیه پاسخ مناسب در خصوص شکایات وارده و ارائه به واحد امور مشتریان......

در مدیریت امور کارگزاران و صندوق های عامل شامل :
شناساییحوزههایقابلبرونسپاریدرصندوق حوزههایکارگزاری
تعاملبامعاونتهایمربوطهجهتمدیریت واگذازیحوزههایقابلبرونسپاری(مالی/تسهیلات/سرمایه گذاری/لیزینگ ...)
اطلاع رسانی حوزه های کارگزاری به متقاضیان کارگزاری صندوق
دریافت و بررسی کاربرگ های متقاضیان کارگزاری
تایید نهایی کارگزار  و پیگیری عقد قرارداد همکاری با کارگزاران منتخب و ارجاع طرح های بعدی
اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارگزاران شامل آموزش های بدو ورود ...
نظارت بر فعالیت کارگزاران با هماهنگی حوزه عملیاتی واگذارکننده طرح و اجرای برنامه ارزیابی و سنجش عملکرد کارگزاران
دریافت گزارش کارکرد کارگزاران از معاونت ها و تجمیع صورت وضعیت ایشان و صدور دستور پرداخت های کارمزد ، افزایش تنخواه ... به واحد مالی
برگزاریجلسهبامتقاضیجهتارزیابی
بازدیدازشرکتمتقاضیتسهیلات
جمعبندیوتدوینگزارشجهتارائهبهکمیته اعتباری یا صد
هماهنگیوتنظیمجلسهکمیتهمربوطهوحضورودفاعازتسهیلات
برگزاریکمیتهصد
تنظیم پیش نویس به معاونت جهت تعیینوابلاغبهعاملمالی
بازدیدازشرکتوتهیهگزارشپیشرفتکارواختتامپروژه

 

در مدیریت کارشناس هماهنگیشامل :
تعیین عامل مالی طرح
پیگیری عقد قرارداد طرح های مصوب(با عامل مالی یا صندوق)، تسهیل مراحل مقدماتی عقد قرارداد
رسیدگی به  درخواست های شرکت ها در خصوص کاهش وثایق، امحال و  استمحال ...
درخواست پرداخت اولیه به معاون مربوطه جهت تایید و ارسال برای عامل پرداخت پس از حصول اطمینان از عقد قرارداد با شرکت بر اساس مستندات طرح
پیگیری دستور پرداخت به طرح ها و کارگزاران
نظارت بر آمار و اطلاعات طرح ها در معاونت
همکاری با دیگر واحد ها در معاونت و معاونت ها و مدیریت های دیگر در امور مرتبط
مستندسازی فعالیت های مدیریت.....