معاونت تجاری سازی

حوزه فعالیت معاونت تجاری سازی شامل بخش های زیر است :
مدیریت ارزیابی :

 • دریافت و بررسی کاربرگ اطلاعات اولیه طرح .
 • استخراج اطلاعات و مستندات شرکت دانش بنیان از سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری .
 • بررسی اطلاعات و انطباق محصولات/خدمات دانش بنیان شرکت .
 • مطالعات مالی ، اقتصادی و فنی ، دریافت نظر مشاور فنی و آنالیزهای مالی.
 • پیگیری و مکاتبات با مراجع قانونی و تخصصی مرتبط با حوزه محصول/خدمت دانش بنیان شرکت ها .
 • دریافت مستندات سهامداران و هیات مدیره شرکت دانش بنیان و پیگیری انجام اعتبار سنجی مالی .
 • برگزاری جلسه مشترک(کمیته های درون معاونتی) با حضور شرکت ، کارشناس طرح، مشاور فنی و مدیر ارزیابی.
 • اصلاح گزارش اعتباری، آماده سازی نسخ مورد نیاز و ارسال به دبیرخانه کمیته اعتباری جهت تشکیل کمیته.
 • حضور در کمیته اعتباری و دفاع از طرح .
 • اصلاح واعمال تغییرات و توصیه های کمیته در مورد طرح های عودت شده.
 • همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق.
 • مستند سازی فعالیت .

مدیریت برون سپاری ارزیابی :

 • دریافت و بررسی کاربرگ اطلاعات اولیه طرح
 • استخراج اطلاعات و مستندات شرکت دانش بنیان از سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • بازدید از محل اجرا و فرآیند تولید شرکت( در صورت نیاز)
 • انتخاب کارگزار مناسب برای ارزیابی طرح و ارسال مجموعه اطلاعات و مستندات شرکت
 • کنترل زمانی فرآیند ارزیابی و پیگیری پیشرفت کار از کارگزار
 • پیگیری و انجام مکاتبات با مراجع قانونی و تخصصی مرتبط با حوزه محصول/خدمت دانش بنیان شرکت ها
 • هماهنگی و تنظیم جلسه کمیته اعتباری با کارگزاران و حضور و دفاع از طرح
 • اصلاح ، اعمال تغییرات و توصیه های کمیته در مورد طرح های عودت شده
 • بررسی و پیگیری درخواست های تغییر مصوبه و ارائه در کمیته های اعتباری و صد(درصورت عدم پذیرش رای اولیه کمیته اعتباری توسط شرکت)
 • تطبیق(اصلاح) گزارش اعتباری با شرایط نهایی مصوبه(درصورت تغییر)
 • دریافت مصوبه نهایی(تصویب/رد) و تهیه پیش نویس نامه اعلام رای کمیته به شرکت و ارسال به دفتر معاونت جهت امضاء و ابلاغ
 • مستندسازی فعالیت های مدیریت شامل بروزرسانی سامانه ها، آمار و اطلاعات و تدوین گزارش های مورد نیاز
 • همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق

مدیریت نظارت :

 • دریافت اطلاعات مصوبه و برنامه عملیاتی برای تنظیم پیوست های فنی قرارداد جهت ارائه به واحد قراردادها
 • انتخاب مشاور تخصصی نظارت طرح
 • بازدید اولیه از طرح در صورت نیاز
 • اعلام نظر در خصوص وضعیت طرح و شرایط پرداخت
 • اعلام خاتمه فنی طرح مطابق با مستندات برنامه عملیاتی و تهیه گزارش اختتام و اعلام به کمیته اعتباری
 • تهیه مستندات فنی برای انجام تسویه حساب بر اساس مفاد قرارداد
 • انجام پیگیری های لازم و تهیه پاسخ مناسب در خصوص شکایات وارده و ارائه به واحد امور مشتریان
 • همکاری در دیگر برنامه های عمومی مصوب صندوق
 • همکاری با دیگر واحد ها در معاونت و معاونت ها و مدیریت های دیگر در امور مرتبط
 • مستندسازی فعالیت های مدیریت شامل بروزرسانی سامانه ها، آمار و اطلاعات و تدوین گزارش های مورد نیاز
 • انجام سایر امور ارجاعی از مدیریت بالادست در چارچوب وظایف صندوق

مدیریت برون سپاری نظارت :

 • دریافت اطلاعات مصوبه و برنامه عملیاتی برای تنظیم پیوست های فنی قرارداد جهت ارائه به واحد قراردادها
 • انتخاب کارگزار و مشاور نظارت طرح
 • بازدید اولیه از طرح(به همراه کارگزار و مشاور نظارت) در صورت نیاز
 • اعلام نظر در خصوص وضعیت طرح و شرایط پرداخت
 • تهیه گزارش عملکرد کارگزار و ارسال به واحد امور کارگزاران
 • درخواست پرداخت مراحل بعد بر اساس مستندات نظارتی مطابق قرارداد
 • حل و فصل مشکلات احتمالی میان شرکت و کارگزار
 • تهیه مستندات فنی بر اساس مفاد قرارداد
 • پیگیری های لازم و تهیه پاسخ مناسب در خصوص شکایات وارده و ارائه به واحد امور مشتریان......

مدیریت امور کارگزاران و صندوق های عامل :

 • شناسایی حوزه های قابل برون سپاری در صندوق حوزه های کارگزاری
 • تعامل با معاونت های مربوطه جهت مدیریت واگذازی حوزه های قابل برون سپاری(مالی/تسهیلات/سرمایه گذاری/لیزینگ ...)
 • اطلاع رسانی حوزه های کارگزاری به متقاضیان کارگزاری صندوق
 • دریافت و بررسی کاربرگ های متقاضیان کارگزاری
 • تایید نهایی کارگزار و پیگیری عقد قرارداد همکاری با کارگزاران منتخب و ارجاع طرح های بعدی
 • اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارگزاران شامل آموزش های بدو ورود ...
 • نظارت بر فعالیت کارگزاران با هماهنگی حوزه عملیاتی واگذارکننده طرح و اجرای برنامه ارزیابی و سنجش عملکرد کارگزاران
 • دریافت گزارش کارکرد کارگزاران از معاونت ها و تجمیع صورت وضعیت ایشان و صدور دستور پرداخت های کارمزد ، افزایش تنخواه ... به واحد مالی
 • برگزاری جلسه با متقاضی جهت ارزیابی
 • بازدید از شرکت متقاضی تسهیلات
 • جمع بندی و تدوین گزارش جهت ارائه به کمیته اعتباری یا صد
 • هماهنگی و تنظیم جلسه کمیته مربوطه و حضور و دفاع از تسهیلات
 • برگزاری کمیته صد
 • تنظیم پیش نویس به معاونت جهت تعیین و ابلاغ به عامل مالی
 • بازدید از شرکت و تهیه گزارش پیشرفت کار و اختتام پروژه