معرفی مجتمع فناوری همت

مجتمع فناوری شماره ۴ همت

صندوق نوآوری و شکوفایی

سرمایه گذار

شرکت های دانش بنیان

بهره بردار

6 طبقه، دارای دو طبقه پارکینگ در همکف و زیرزمین

تعداد طبقات

7780/38 مترمربع

مساحت عرصه

10648/84 مترمربع

زیربنای ناخالص

5471/72 مترمربع

زیربنای خالص

56 واحد

تعداد واحد

از 64 مترمربع الی 117 مترمربع

مساحت واحد ها