company
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
company
شرکت افرا صنعت خلیج فارس
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

شرکت مهندسی پزشکی صبا تجهیز سبلان

company

companyآزمون تشخیص بویایی ایران ( طرح اتمام یافته): تشخیص اختلالات بویایی به صورت کمی بر مبنای توانایی افراد در افتراق بوهای مختلف
تست آستانه بویایی ( طرح اتمام یافته): تشخیص اختلالات بویایی به صورت کمی بر مبنای ارزیابی حد آستانه بویایی افراد
تست بویایی ویژه پزشکی قانونی (طرح اتمام یافته): تشخیص تمارض به از دست دادن حس بویایی
تست بویایی ویژه کودکان ( طرح در دست اقدام): ارزیابی حس بویایی کودکان به صورت بازی
محصولات این شرکت، به عنوان تنها روشهای ارزیابی حس بویایی در ایران می باشند.