company
شرکت تعاونی دانش بنیان انبوه سازی مسکن بسا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
company
شرکت فرا عمران نگار
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده رود

company

شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده رود

companyسامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو یک محصول بین رشته حاصل کار گروهی رشته های مهندسی محیط زیست، شیمی، بهداشت محیط، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی مواد است.
با توجه به نیاز ضروری به گندزدایی هر نوع آب مصرفی اعم از آب آشامیدنی و خدماتی و صنعتی و گستردگی مصرف مواد گندزدایی در کشور و جهان، این سامانه می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای مواد گندزدایی سنتی از لحاظ فنی و اقتصادی باشد.