company
شرکت فرا عمران نگار
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
company
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

شرکت دانش بنیان ویستا ژن آنزیم

company

companyمحصول حاصل از این پروژه بیوکاتالیست پالاینده است که برای اولین بار در ایران تولید می شود.
اهمیت محصول در تصفیه پساب های حاوی مواد آلی است که حجم تولید بسیار بالایی در کشور دارند که به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به صنعت نفت اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر مشکل کم آبی در ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین بسیار بحرانی است، طبق بیان وزیر نیرو ۹۲ درصد آب مصرفی در کشور مربوط به بخش کشاورزی است.

حذف ترکیبات سمی از پساب های شرکت های نفتی و پتروشیمی و استفاده مجدد از آب حاصل در حوزه کشاورزی از یک سو مشکلات زیست محیطی این پساب ها را حل می کند و از سوی دیگر با تامین آب مورد نیاز کشاورزی در تقویت و رشد کشور در این حوزه کمک می کند. در این طرح برای اولین بار استفاده از بیوکاتالیست پالاینده در سطح کشور مد نظر قرار گرفته است. از مهمترین مواد آلاینده موجود در این پساب ها ترکیبات فنولی و برخی ترکیبات بنزنی است. این ترکیبات به عنوان مولکولهای هدف در این طرح در نظر گرفته شده اند.