تاریخچه

سال 1389:

در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 5/8/1389 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ماده 5 این قانون ذکر شده صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تاسیس شود.

سال 1390:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/6/90 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را تصویب و طی نامه ای در تاریخ 23/11/1390 توسط معاون محترم اول رئیس جمهورابلاغ گردید.

سال 1391:

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به موجب نامه شماره 91/3046752 مورخ 27/2/1391 به تأیید شورای محترم  شورای نگهبان قانون اساسی رسید. در تاریخ 21/8/91 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختارعات، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به تصویب رساند.

سال 1392:

شروع ایجاد زیر ساختارهای صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله تهیه ساختار سازمانی، دستورالعملها، ایجاد کمیته اعتباری، تشکیل جلسات شورای معاونین و بررسی طرح های ارائه شده از سوی شرکت ها. در این سال حدود 25 میلیارد تومان از سرمایه آولیه صندوق به آن پرداخت شد و در پایان این سال 55 شرکت دانش بنیان شدند.

سال 1393:

همراستا با افزایش شمار شرکت های دانش بنیان و سیل طرح های ارائه شده به صندوق نوآوری و شکوفایی، تلاشها در خصوص توسعه تیم های کاری صندوق و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان صورت پذیرفت. در این سال بالغ بر 700درخواست برای ارزیابی به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال شد و در مجموع بیش از 100 میلیارد تومان مصوبه برای آنها مقرر گردید.

سال 1394:

در سال 1394 صندوق نوآوری و شکوفایی تاکنون پس از ارزیابی بیش از 1200 طرح، در حدود 220 میلیارد تومان تسهیلات مصوب نموده. علاوه بر آن صندوق نوآوری و شکوفایی با تمرکز بر افزایش تنوع خدمات مورد نیاز برای شرکت های دانش بنیان سعی بر شناسایی نیازمندی های این شرکت ها جهت حمایت هرچه بهتر نموده است. یکی از این اقدامات طراحی ساز و کار سرمایه گذاری خطرپذیر است که در آینده نزدیک شاهد بخشی از ثمرات آن خواهیم بود.